Bandlero's Bitsy 71/7

Date of Birth:
Sex:
Female
Bandlero's Bitsy 71/7